Informacja o danych osobowych dla gości

Pokoi "Akwamaryn"

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Firma Pokoje Gościnne „Akwamaryn”

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – akwamaryngrzybowo@wp.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji
umowy o świadczenie usług noclegowych.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez ośrodek jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ośrodek w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do firmy,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla osób wypoczywających

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Firma przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Goście posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie
obiektu. Ponadto,obiekt udostępnia adres :akwamaryngrzybowo@wp.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim

6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości, numeru rejestracyjnego pojazdu, daty urodzenia, adresu email (w przypadku rezerwacji internetowych) numeru kontaktowego telefonu, ilości i wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie Akwamaryn z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi noclegowe.

7. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Pokoje Gościnne Akwamaryn nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.